Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BAMBA en op alle met BAMBA aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door BAMBA is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Door het gebruik van de internetsite van BAMBA en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Alle aanbiedingen van BAMBA zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

BAMBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de koper verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de koper opgegeven email-adres. De koper en BAMBA komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De electronische bestanden van BAMBA gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BAMBA garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief 6% omzetbelasting voor boeken of 21 % omzetbelasting voor alle andere produkten en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor verzendkosten zie Verzenden & Retourneren.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of kortingen.
Prijzen gelden op het moment van bestelling.

Bestellen

Wanneer u bij ons on-line een bestelling doet, ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen een factuur per email. Deze factuur is 5 dagen geldig. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u binnen 2 werkdagen uw bestelling toe. Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele prijswijzigingen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (behalve de portokosten).

Bij bestellingen via de internetsite kan uitsluitend per vooruitbetaling betaald worden. De koper maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bank reknr NL 98INGB0006933465 tnv BAMBA Creatief te Zaandam, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.
Bestellingen worden in de regel binnen 48 uur na ontvangst van betaling verzonden. Bestellingen waarvan de betaling op vrijdag wordt ontvangen zullen de daaropvolgende maandag worden verzonden. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal BAMBA per e-mail contact opnemen met de koper. De koper kan vervolgens aangeven of hij / zij het betreffende product geannuleerd moet worden, de verzending van de gehele bestelling opgeschort moet worden tot het betreffende product weer op voorraad is of deelzendingen geleverd moeten worden, waarbij eventuele extra verzendkosten voor rekening van de koper komen.

Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij er een foutief artikel is afgeleverd.

Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden

Het vervoer en de verzending van de producten geschiedt altijd op risico van de geadresseerde.

De eigendom van producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van enige overeenkomst aan BAMBA verschuldigd is, heeft voldaan. Indien de koper in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan BAMBA zijn voor rekening van de koper en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

De koper is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden,de koper dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u BAMBA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BAMBA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven dagen na aflevering aan BAMBA te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten in ongeopende verpakking en niet beschadigd zijn. Producten die speciaal voor de koper besteld zijn, kunnen niet geretourneerd worden. Indien de koper gebruik maakt van dit recht, dan draagt BAMBA zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de koper aan BAMBA betaalde. De kosten voor het zenden en het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Voor door BAMBA geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

BAMBA is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BAMBA. BAMBA is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien BAMBA, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

In geval van overmacht is BAMBA niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door BAMBA vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. – indien gewenst: het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de koper relevante informatie of nieuwsbulletins.

Indien de klant zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief dan ontvangt de klant deze alleen met informatie over de artikelen, aanbiedingen, beurzen en/of garden sales, uitschrijven kan ten alle tijde door onder de nieuwsbrief op afmelden te klikken of door een mailt te sturen naar info@bamba.nl

BAMBA neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

BAMBA verstrekt geen klantgegevens aan derden en ook de webbeheerder verstrekt geen gegevens van klanten van BAMBA

Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten per e-mail (info@bamba.nl) aan ons melden. Wij zullen binnen 48 uur op een klacht reageren.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Gelieve alle correspondentie te zenden aan BAMBA, Nieuwendamstraat 29, 1507 JD te Zaandam, of via info@bamba.nl